Huurpuntentelling WWS en advies aanvragen

Wil je als verhuurder zekerheid over de maximale huurprijs van je woning(en)? Laat dan de (maximale) hoogte van de huurprijs bepalen volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) door Bouwhuis Energielabels.

Met het WWS krijg je een objectieve en wettelijk erkende methode om de huurprijs te berekenen, gebaseerd op diverse kenmerken van de woning. Voorkom discussies en conflicten en zorg voor transparantie en duidelijkheid met een WWS-huurpuntentelling.

De middenhuur regulering en vrije sector verhuur 2024
Vanaf 1 juli 2024 geldt de Wet betaalbare huur. Daarmee gelden er nieuwe regels voor verhuurders. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Maximale huurprijzen ook voor middenhuur 
Vanaf 1 juli is er een nieuwe sector huurwoningen: de middensector. Dat zijn woningen met een kwaliteit van 144 tot en met 186 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel en een huurprijs van € 879,67 tot en met € 1.157,95. Hoe hoog de huur van deze woningen mag zijn, hangt voortaan af van de kwaliteit van de woning. Voor sociale huurwoningen (tot en met 143 punten) gelden al langer maximale huurprijzen. Deze regeling is niet veranderd.

Puntentelling bij elk nieuw huurcontract verplicht
Sluit u op of na 1 juli 2024 een contract om een woning te verhuren? Dan is de verhuurder verplicht om met het huurcontract ook een puntentelling en een energielabel aan te leveren. Het gaat om een puntentelling, gebaseerd op de nieuwe wws puntentelling. Wij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u hierin desgewenst van advies voorzien. Dit zit bij de prijs inbegrepen. Per 1 juli 2024 gelden de Wet betaalbare huur en de nieuwe, gemoderniseerde wws puntentelling.
Uitbreiding van het Woningwaarderingsstelsel (WWS)
Het woningwaarderingsstelsel, momenteel al jaren in gebruik binnen de sociale huursector, wordt na inwerkingtreding van de Wet Betaalbare Huur ook verplicht voor een deel van de huidige vrije huursector. De maximale huurprijzen volgens het WWS worden als verplichte norm opgelegd, ook voor de vrije sectorwoningen die straks in het zogenaamde middensegment vallen. Hierbij gaat het om woningen die onder de huidige puntentelling tussen de 147 en 186 huurpunten scoren. Bovendien ondergaat het WWS na invoering van de wet een uitgebreide herziening met een gereviseerd puntensysteem.

Huurpuntentelling + advies

125
 • Prijs vanaf
 • ✔ Vraag een huurpuntentellingen aan om bijvoorbeeld de (maximale) hoogte van de huurprijs te bepalen
 • ✔ Inclusief advies
 • ✔ Binnen 5 dagen geregeld

Huurpuntentelling + Energielabel

299
 • Prijs vanaf
 • ✔ Vraag een huurpuntentellingen aan om bijvoorbeeld de (maximale) hoogte van de huurprijs te bepalen
 • ✔ Inclusief energielabel
 • ✔ Binnen 5 dagen geregeld

Als onderdeel van de uitbreiding van de huurregulering naar het middensegment zal het WWS worden gemoderniseerd, met significante veranderingen in de puntentelling voor de huurwoning. Het kabinet heeft gesteld dat de huidige WWS puntentelling verouderd is en wil de toedeling van het huurpuntentelling berekenen herzien met een grotere nadruk op energie-efficiëntie en moderne voorzieningen. De volgende onderdelen binnen de WWS puntentelling zullen straks anders beoordeeld worden: 

Energieprestatie

 Het energielabel gaat een grotere rol spelen in het nieuwe stelsel. Woningen met een label D of hoger krijgen extra punten toegedeeld, terwijl woningen met labels E, F of G worden afgewaardeerd. Dit houdt in dat er punten af worden getrokken bij slechte labels voor zowel eengezins- als meergezinswoningen, namelijk label E (-4), label F (-9), label G (-15). Monumenten zijn uitgezonderd van negatieve punten op het energielabel. Nieuwe waardering energielabels 

Label Huidig systeemWordt
eengezinswoning > 40mmeergezinswoning > 40 meengezinswoning > 40mmeergezinswoning > 40 m2
A++++52486258
A+++48445753
A++44405248
A+40364743
A36324036
B32283228
C22152215
D14111411
E85-1-1
F41-5-5
G00-10-10

Waardering van buitenruimte

 Buitenruimtes worden beter gewaardeerd in de nieuwe wws puntentelling. Punten worden eerder toegekend aan kleinere buitenruimtes en er geldt een aftrek van punten bij het ontbreken van een buitenruimte. 

Gemeenschappelijke buitenruimte

 In de huidige wws punteltelling leveren gemeenschappelijke buitenruimtes geen extra punten op. In het nieuwe systeem zal gemeenschappelijke buitenruimte wel een extra waardering krijgen. 

Nieuwe berekening WOZ-waarde punten

 De WOZ-cap wordt verhoogd van 142 naar 187 punten, waardoor de WOZ-waarde meer invloed heeft op de puntentelling. Er geldt echter een maximumpercentage van 33% voor het meetellen van de WOZ-waarde in de huurprijs als de woning meer dan 186 punten scoort. Woningen die door deze verandering terugvallen naar het lage- of middensegment zullen terugvallen naar de bovengrens van het nieuwe middensegment(186 punten). De rekenwaardes voor het berekenen van het aantal punten voor de WOZ-waarde van een woning zullen aangepast worden. Hierdoor worden er minder punten toegekend. In het nieuwe systeem ontvangt u 1 punt per € 14.453,00 aan WOZ-waarde, en 1 punt per € 229,- over de WOZ-waarde gedeeld door het woonoppervlak. Dit was voorheen 1 punt voor iedere € 14.146,00 en iedere € 222,- per m2. 

Beschermde stad- en dorpsgezichten en monumenten

 In het huidige puntensysteem mag u als eigenaar meer huur vragen als de woning een monument of beschermd stad-/ dorpsgezicht is. Deze opslag zal met ingang van het nieuwe waarderingsstelsel komen te vervallen. 

 • Op dit moment krijgen rijksmonumenten een extra opslag van 50 huurpunten. Deze toeslag zal komen te vervallen en wordt vervangen door een huurprijsopslag van 35% op de maximale huur.
 • Beschermde stad- en dorpsgezichten genieten momenteel van een opslag van 15%. Dit wordt straks afgeschaft.
 • Gemeentelijke en provinciale monumenten krijgen ook een maximale prijsopslag van 15%.

Afschaffing extra punten voor renovatiekosten

 Voorheen kreeg u per €10.000,00 aan gemaakte renovatiekosten 2 huurpunten. Met ingang van de Wet Betaalbare Huur zal dit komen te vervallen. De overheid wilt hiermee de zogenaamde ‘bonnetjessystematiek‘ tegengaan, en het proces standaardiseren met lijsten aan voorzieningen waarvan de waarden vastgelegd zijn. 

Extra voorzieningen

Ook word de puntentelling voor extra voorzieningen onder de loep genomen. In het nieuwe puntensysteem zullen er extra punten te behalen zijn voor voorzieningen waar je in het vorige stelsel geen extra’s voor kreeg. Denk hierbij aan een kokend waterkraan (Quooker type kraan) en airconditioning. Dit biedt beleggers de mogelijkheid om wat extra punten bij elkaar te sprokkelen wanneer ze een aantal punten tekort komen om geliberaliseerd te verhuren. Let er wel op dat het plaatsen van een airconditioning een negatieve impact heeft op het energielabel.

Het kabinet hoopt met deze wijzigingen het woningwaarderingsstelsel meer in lijn te brengen met de huidige standaarden en kwaliteit van woningen. Na invoering van de wet wordt het verplicht om een gevalideerde puntentelling te verstrekken bij het opnieuw verhuren van een woning. Bent u op zoek naar een puntentelling voor uw huurwoning? Wij kunnen u van dienst zijn. Vraag het hier aan. Wilt u weten hoeveel WWS punten uw woning scoort en welke optimalisatie mogelijkheden er zijn? Wacht niet langer en neem contact met ons op.

De huurpuntentelling is een methode om het aantal punten te berekenen dat aan een huurwoning wordt toegekend op basis van verschillende kenmerken van de woning. Deze punten zijn belangrijk omdat ze worden gebruikt om de maximale huurprijs van de woning vast te stellen volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de maximale huurprijs mag zijn. De huurpuntentelling houdt rekening met factoren zoals oppervlakte, isolatie, voorzieningen, en andere specifieke kenmerken van de woning.
Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is een systeem in Nederland dat wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een zelfstandige huurwoning te bepalen. Het stelsel is gebaseerd op punten die worden toegekend aan verschillende kenmerken van de woning, zoals oppervlakte, voorzieningen, isolatie, energiezuinigheid, en andere specifieke criteria.

Het WWS wordt gebruikt om te bepalen of een woning in de sociale huursector valt of in de vrije sector. Woningen die voldoen aan bepaalde criteria en een bepaald aantal punten behalen, vallen onder de liberalisatiegrens en kunnen in de vrije sector worden verhuurd. De punten die een woning krijgt volgens het WWS bepalen ook de maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen voor de woning.
Een huurwoning valt in de vrije of geliberaliseerde sector als deze voldoet aan bepaalde criteria volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) en een bepaald aantal punten behaalt. Om specifiek te zijn:

 1. Puntenaantal: De woning moet een bepaald aantal punten behalen volgens het WWS. Voor zelfstandige huurwoningen gold tot 31 december 2023 dat deze minimaal 142 punten moest behalen om in aanmerking te komen voor de vrije sector. Vanaf 1 januari 2024 is dit verhoogd naar 187 punten.
 2. Huurprijs: Als de woning meer punten heeft dan het vereiste minimum, mag de verhuurder een huurprijs vragen die boven de liberalisatiegrens ligt. Tot 31 december 2023 lag deze grens rond de €750,- per maand, maar vanaf 1 januari 2024 is deze grens verhoogd naar ongeveer €1.000,- per maand.
Als een huurwoning aan deze criteria voldoet, kan deze als geliberaliseerde woning worden verhuurd en valt deze in de vrije sector.
Ja, een huurder kan een huurpuntentelling laten uitvoeren in de volgende gevallen:

 1. Geschil over de huurprijs: Als er een geschil is ontstaan tussen de huurder en verhuurder over de huurprijs van de woning, kan de huurder een huurpuntentelling aanvragen om de maximale huurprijs volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) te laten vaststellen.
 2. Controle van de huurprijs: Een huurder kan een huurpuntentelling aanvragen om te controleren of de huurprijs die wordt gevraagd in overeenstemming is met het aantal punten dat de woning volgens het WWS zou moeten hebben.
 3. Aanpassing van de huurprijs: Als de huurder vindt dat de huurprijs niet in verhouding staat tot de kwaliteit en kenmerken van de woning volgens het WWS, kan een huurpuntentelling helpen om een eventuele aanpassing van de huurprijs voor te stellen.
Kortom, een huurder kan een huurpuntentelling laten uitvoeren om de juistheid van de huurprijs te controleren en eventuele geschillen met de verhuurder over de huurprijs op te lossen.
De huidige WOZ-beperking, die sinds 1 mei 2022 van kracht is, heeft tot gevolg dat veel woningen die voorheen in de vrije sector werden verhuurd, niet langer in deze sector vallen. Deze beperking houdt in dat woningen met een WOZ-waarde boven een bepaalde grens niet meer als vrije sector woning mogen worden verhuurd.

Verhuurders moeten nu extra alert zijn op de WOZ-waarde van hun woningen. Als de WOZ-waarde boven de vastgestelde grens uitkomt, valt de woning niet meer in de vrije sector. Dit heeft gevolgen voor de maximale huurprijs en de regelgeving waaraan de verhuurder moet voldoen.

Verhuurders moeten de WOZ-waarde van hun woningen dus goed in de gaten houden en indien nodig actie ondernemen om hun woningen alsnog in de vrije sector te kunnen verhuren, bijvoorbeeld door verduurzamingsmaatregelen te treffen die de WOZ-waarde beïnvloeden.

Het verband tussen de huurpuntentelling, Woningwaarderingsstelsel (WWS) en energielabels is dat het energielabel een onderdeel vormt van de woningwaardering volgens het Woningwaarderingstelsel (WWS).

Dit stelsel bepaalt aan de hand van verschillende aspecten, waaronder het energielabel, het aantal punten dat een huurwoning krijgt. Deze punten worden gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen.
Het energielabel van een woning heeft invloed op het aantal punten in het WWS.

Een gunstiger energielabel leidt tot meer punten, terwijl een ongunstiger label minder punten oplevert. Bijvoorbeeld, een woning met een energielabel A zal meer punten krijgen dan een woning met een energielabel G.

De huurpuntentelling houdt dus rekening met het energielabel als een van de factoren die de kwaliteit en waarde van de woning bepalen volgens het WWS. Dit heeft directe implicaties voor de maximale huurprijs die voor de woning mag worden gevraagd.

Voor een huurwoning om in de vrije sector te vallen, zijn doorgaans minimaal 142 punten vereist volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit aantal punten bepaalt of een woning in de gereguleerde (sociale) huursector valt of in de vrije sector, waarbij de verhuurder vrij is om de huurprijs te bepalen. In sommige gemeenten, vooral in gebieden met schaarste, kan een hoger aantal punten nodig zijn, zoals 143 of meer. Het is belangrijk om de huurpunten nauwkeurig te laten vaststellen door middel van een officiële huurpuntentelling voordat de huurprijs wordt vastgesteld.
Veel appartementen, vooral die uit de vooroorlogse periode, vallen niet langer binnen de vrije huursector vanwege de WOZ-beperking (zie FAQ hierboven). Met name in grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam worden veel appartementen getroffen. De typische risicozone is doorgaans:

 • Gebruiksoppervlakte: 40m2 t/m 100m2
 • WOZ-waarde: € 275.000 t/m € 700.000
 • Energielabel: B t/m G
Hieronder een voorbeeld van de impact van de WOZ-beperking vanaf 1 mei 2022.

Eigenschappen woningZonder WOZ-beperkingMet WOZ-beperking
Gebruiksoppervlakte5252
Verwarming en installaties55
Energieprestatie1616
Keuken1313
Sanitair99
Privé buitenruimte-4-4
WOZ waarde6545
Rijksmonument00
Totaal156136

Dit voorbeeld laat goed zien dat een typisch vooroorlogs appartement waarbij feitelijk niets is veranderd aan de woning, het voorheen ruim binnen de vrije sector viel omdat het ruimschoots meer dan 142 punten behaalde, sinds 1 mei 2022 met nog maar 136 punten niet meer in deze sector valt. Bij een huurmutatie is het daarom verstandig om eerst een huurpuntentelling uit te laten voeren om zekerheid te krijgen over de status van de woning in de vrije sector.
Als verhuurder loop je een risico als je een huurprijsmutatie doorvoert zonder eerst een huurpuntentelling te laten uitvoeren. Dit risico houdt in dat de huurprijs mogelijk niet in overeenstemming is met de maximale huurprijs die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is toegestaan. Als de huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt op basis van het aantal punten dat de woning heeft, kan dit leiden tot juridische geschillen met de huurder. Bovendien kunnen huurders bezwaar maken tegen een onterecht hoge huurprijs, wat kan resulteren in terugbetalingen en mogelijk boetes voor de verhuurder. Het is daarom van belang om altijd eerst een huurpuntentelling uit te voeren voordat er een huurprijsmutatie wordt doorgevoerd.
De wijziging met betrekking tot de 187 punten middenhuur regulering is nog niet definitief vastgesteld, echter de plannen zijn voorgesteld door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in een brief aan de kamer op 9 december 2022. Vanwege de politieke situatie waarbij het kabinet opnieuw gevormd moet worden, kan de doorvoering van de wet nog even op zich laten wachten. Het is daarom raadzaam om de ontwikkelingen op de voet te volgen en tijdig voorbereidingen te treffen voor mogelijke veranderingen in de regelgeving.

Mocht deze wet definitief worden doorgevoerd, dan is de impact van de nieuwe wetswijzigingen met betrekking tot de 187 punten middenhuur regulering aanzienlijk voor verhuurders van woningen in de vrije sector. Vanaf dat moment vallen alleen woningen met 187 of meer punten nog in de vrije sector, met een huurprijs van ongeveer €1000 per maand. Dit betekent dat veel verhuurders en vastgoedbeleggers vrezen dat hun woningen niet langer in de vrije sector vallen.

Door de juiste verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals het verbeteren van het energielabel en het uitvoeren van andere aanpassingen, kunnen woningen vaak toch in de vrije sector blijven en verhuurd worden voor hogere huurprijzen. Het is belangrijk voor verhuurders om hun vastgoedportefeuille te analyseren en indien nodig aanpassingen te maken om aan de nieuwe regelgeving te voldoen en de woningen aantrekkelijk te houden voor verhuur in de vrije sector.

Voorkom onnodige risico's als verhuurder
Met de vele recente wijzigingen vanuit de overheid, zoals de invoering van de WOZ-beperking, vallen veel woningen niet langer in de vrije sector. Bij een huurmutatie is het essentieel om zeker te weten of de woning nog steeds in de vrije sector valt om eventuele geschillen met huurders te voorkomen.

Indien een woning momenteel niet in de vrije sector valt, bestaan er vaak mogelijkheden om deze alsnog met beperkte inspanning in de vrije sector te krijgen, bijvoorbeeld door middel van verduurzamingsmaatregelen. Het energielabel speelt hierbij een cruciale rol, omdat het tot wel 62 punten (onder de nieuwe middenhuur regulering) kan opleveren in de huurpuntentelling.
Vraag vandaag nog een huurpuntentelling aan